pl
dd/MM/yyyy

Optoma

Loading ring icon

Etyka i praktyki biznesowe

Optoma Corporation wraz ze swoimi filiami na całym świecie (zwana dalej „Optoma”) jest zobowiązana do zapewnienia najwyższych standardów jakości produktu i integralności biznesu w kontaktach z klientami i dostawcami. Z tego powodu wymaga się, aby wszyscy dostawcy i współpracujący z nimi pracownicy firmy Optoma postępowali zgodnie z najwyższymi standardami pod względem szczerości, uczciwości i integralności osobistej. Utrzymanie zarówno przez dostawców, jak i pracowników wysokich standardów etyki, przestrzeganie obowiązującego prawa oraz zapobieganie nawet najmniejszym oznakom nieprawidłowości lub konfliktu interesów jest niezwykle istotne dla firmy Optoma.

Naruszenia Kodeksu postępowania i etyki biznesowej

Każdy dostawca powinien niezwłocznie zgłosić jakiekolwiek naruszenie lub podejrzenie naruszenia Kodeksu postępowania i etyki biznesowej, włącznie z naruszeniami obowiązującego prawa, zasad, przepisów lub polityk. Każde zgłoszenie naruszenia lub podejrzenia naruszenia prawa lub Kodeksu postępowania i etyki biznesowej będzie rozpatrywane z zachowaniem delikatności i dyskrecji. Anonimowość każdej zgłaszającej osoby będzie chroniona w miarę możliwości, zgodnie z obowiązującym prawem i potrzebami firmy Optoma w zakresie efektywnego rozpatrzenia zgłoszonej sprawy.

Zgodność z prawami i przepisami

Każdy dostawca musi prowadzić działania we współpracy z firmą Optoma w zgodzie z obowiązującymi prawami i przepisami:

 1. Antytrust: Prowadzić działalność biznesową w pełnej zgodności z prawami ochrony konkurencji i prawami uczciwej konkurencji, które decydują o jurysdykcji, pod którą dostawca prowadzi swoją działalność. Dostawca powinien promować wolną i uczciwą konkurencję na rynku oraz unikać praktyk biznesowych, które mają na celu ograniczenie konkurencji, takich jak zmowa przetargowa, zmowa cenowa, oferty zabezpieczające czy dzielenie rynku.
 2. Licencjonowanie/pozwolenia: Otrzymać wszystkie wymagane licencje lub pozwolenia na prowadzenie czynności biznesowych.
 3. Prywatność: Stosować się do wszystkich praw i przepisów dotyczących ochrony informacji, ochrony danych i transgranicznego przepływu danych.
 4. Handel: Stosować się do wszystkich obowiązujących kontroli handlu, jak również do wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących eksportu, reeksportu oraz importu.

Praktyki i etyka biznesowa

Wszyscy dostawcy muszą prowadzić działalność, stosując się do najwyższych standardów etyki biznesowej i w zgodzie z ich własnymi obowiązującymi standardami biznesowymi, a także bez ograniczeń muszą:

 1. Rejestry handlowe: Rzetelnie prowadzić ewidencję i sprawozdawczość wszystkich informacji biznesowych i finansowych; stosować się do wszystkich obowiązujących standardów, praw i przepisów dotyczących wypełniania, dokładności i przechowywania tych rejestrów i sprawozdań.
 2. Informacje poufne: Zapewniać ochronę wszystkich informacji niepublicznych dotyczących firmy Optoma lub stron trzecich będących partnerami biznesowymi firmy Optoma, które mogą zostać wykorzystane przez konkurencję lub działać na szkodę firmy Optoma w przypadku ich ujawnienia, z wyłączeniem przypadków, gdy ujawnienie takich informacji jest autoryzowane lub nakazane prawem, a wtedy ujawnienie może nastąpić jedynie zgodnie z obowiązującymi procedurami i umowami o poufność.
 3. Konflikty interesów: Unikać interesów prywatnych, które mogą wpływać lub pozornie wpływać na zdolność do postępowania zgodnie z interesami firmy Optoma lub które sprawiają trudności w prowadzeniu działalności firmy Optoma w sposób obiektywny i efektywny. Dostawca powinien niezwłocznie zgłosić realny lub potencjalny konflikt interesów firmie Optoma, która ustali, czy taki konflikt rzeczywiście zachodzi oraz w jaki sposób należy go rozwiązać.
 4. Uczciwe traktowanie: Postępować uczciwie w każdej relacji i unikać wykorzystywania nieuczciwej przewagi nad kimkolwiek przez manipulację, zatajenie, naruszenie tajemnicy zawodowej, fałszywe przedstawienie faktów lub inne nieuczciwe praktyki.
 5. Podarunki i rozrywka Unikać podarunków i ofert rozrywki, które mogłyby wpłynąć lub pozornie wpłynąć na odbiorcę w zakresie podejmowania obiektywnych i uczciwych decyzji biznesowych lub które mogą być postrzegane jako łapówka lub nagroda za podjęcie konkretnej decyzji biznesowej. W odpowiedni sposób rejestrować wszelkie podarunki i rozrywkę w raportach wydatków. Każdy podarunek od dostawcy dla pracownika firmy Optoma lub przedstawiciela kadry kierowniczej musi być akceptowalny przez nasz Kodeks postępowania i etyki biznesowej.

Praktyki w zakresie zatrudnienia i prawa człowieka

Firma Optoma stosuje uczciwe praktyki w zakresie zatrudnienia w każdym aspekcie swojej działalności. Wszyscy dostawcy muszą stosować zasady zatrudnienia z obowiązującymi prawami i przepisami oraz muszą bez ograniczeń:

 1. Walka z dyskryminacją i różnorodność: Wraz z firmą Optoma dokładać starań, aby zapewnić każdej jednostce równe szanse i uczciwe traktowanie w zależności od osiągnięć, bez dyskryminowania ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie etniczne, płeć (również ciążę), orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, status weterana lub inną cechę chronioną prawem. Zachęcamy dostawców do pielęgnowania różnorodności wśród pracowników i do zapewniania urozmaiconego środowiska pracy wolnego od przejawów dyskryminacji, w którym każdy pracownik jest ceniony i motywowany do osiągania sukcesów. Uważamy, że różnorodność zespołu jest wartościową cechą, która inspiruje do tworzenia nowych idei, perspektyw i przekonań.
 2. Przeciwdziałanie przejawom nękania: Zapobiegać jakimkolwiek formom nękania fizycznego i werbalnego ze strony przełożonych, pracowników lub osób niebędących pracownikami. Nękanie może obejmować m.in. obraźliwe formy flirtu, niepożądane sugestie i propozycje seksualne, nadużycia werbalne, używanie określeń obraźliwych na tle seksualnym lub rasowym lub prezentowanie obiektów i obrazów sugestywnych seksualnie w miejscu pracy.
 3. Prawo zrzeszania się: Szanować prawa pracowników do zrzeszania się i prowadzenia wspólnych negocjacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostawca nie będzie dyskryminować pracowników na podstawie ich przynależności do związków zawodowych.
 4. Przeciwdziałanie pracy nieletnich: Stosować się do obowiązujących praw i przepisów określających wiek dopuszczenia do pracy i nie korzystać z pracy dzieci. Dostawca nie powinien zatrudniać osób poniżej 15. roku życia, minimalnego wieku dopuszczenia do pracy w danej lokalizacji lub wieku ukończenia obowiązkowej edukacji w tej
  lokalizacji – obowiązuje najwyższa z tych wartości. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą wykonywać prac, które stanowią zagrożenie dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i zasad moralnych.
 5. Brak działań odwetowych: Zakazać działań odwetowych przeciwko każdemu dostawcy lub pracownikowi firmy Optoma, który, działając w dobrej wierze, szuka wsparcia lub zgłasza naruszenie Kodeksu postępowania i etyki biznesowej lub podejrzenie takiego naruszenia.
 6. Zróżnicowanie dostawców: W sposób proaktywny wyznaczać lokalnych, różnorodnych dostawców, którzy będą efektywnie wspierać operacje biznesowe i wypełniać cele strategiczne za pomocą wysokiej jakości produktów i usług, innowacji, konkurencyjnych cen, solidności i orientacji na klienta. Pragniemy promować środowisko, które zapewnia możliwości czerpania z bogatej oferty szerokiej gamy lokalnych firm, ponieważ jesteśmy przekonani, że tego typu współpraca przyczynia się do rozwoju gmin, na terenie których działamy.
 7. Dobrowolna praca: Korzystać wyłącznie z pracy dobrowolnej. Zabronione jest korzystanie z pracy przymusowej w formie pracy kontraktowej, pracy za długi czy pracy więźniów. Zabronione jest również udzielanie wsparcia dla jakiejkolwiek formy handlu ludźmi i przymuszania do pracy przez groźby, siłę, fałszywe oskarżenia lub inne formy przymusu. Pracodawca nie może wymagać od pracownika przekazania jakiegokolwiek dokumentu wydanego przez organy rządowe (karta identyfikacyjna, paszport lub pozwolenie na pracę) ani przekazania innego rodzaju depozytu jako warunku zatrudnienia oraz musi umożliwić pracownikowi zakończenie zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami, bez nielegalnego nałożenia kary.
 8. Wynagrodzenia i świadczenia: Wypłacać wszystkim pracownikom przynajmniej minimalne wynagrodzenie określone obowiązującymi prawami i przepisami oraz zapewniać im wszelkie wymagane prawem świadczenia. Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane za standardowy tydzień pracy muszą spełniać wszystkie obowiązujące standardy, prawa i przepisy. Nie jest dozwolone stosowanie środka dyscyplinującego w postaci potrąceń z wynagrodzenia (bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia pracownika) lub dokonywanie takich potrąceń w innym celu zabronionym przez obowiązujące prawa i przepisy.
 9. Godziny pracy: Ograniczyć ilość dziennej pracy do maksymalnej liczby godzin w dniu pracy dopuszczonej lokalnymi prawami i przepisami oraz zapewnić, że wykonywanie nadgodzin jest dobrowolne i opłacone zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Optoma zobowiązuje się do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy. Dostawca powinien wdrożyć solidne praktyki BHP w każdym aspekcie swojej działalności i musi bez ograniczeń:

 1. Alkohol i substancje odurzające: Zabronić konsumpcji napojów alkoholowych (z wyjątkiem wydarzeń, podczas których jest to dozwolone) oraz zabronić posiadania, stosowania i sprzedaży nielegalnych substancji odurzających i innych substancji kontrolowanych w jakichkolwiek okolicznościach, podczas pracy lub na terenie należącym do firmy Optoma lub do jakiegokolwiek dostawcy.
 2. Przemoc i broń: Firma Optoma nie będzie tolerować przemocy lub gróźb użycia przemocy w środowisku pracy lub w związku z nim. Zabrania się posiadania broni palnej lub jakiegokolwiek innego rodzaju broni na terenie lub w pojazdach należących do firmy Optoma podczas wykonywania pracy lub poza siedzibą firmy podczas wykonywania obowiązków służbowych, z wyłączeniem przypadków, kiedy jest to dozwolone prawem.
 3. Warunki pracy: Zapewniać zdrowe i bezpieczne środowisko pracy i w pełni stosować się do wszelkich praw, przepisów i praktyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z dotyczącymi zakresu bezpieczeństwa pracy, gotowości w nagłych wypadkach, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, higieny w pracy, prac wymagających wysiłku fizycznego, zabezpieczania maszyn, sanitariatów, jedzenia i pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników.

Zrównoważony rozwój

Firma Optoma jest zaangażowana w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Zachęcamy naszych dostawców do wspólnego zaangażowania przez spełnianie, a nawet przekraczanie wymagań obowiązujących praw i przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz przez promowanie praktyk zrównoważonego rozwoju w biznesie. W najmniejszym zakresie dostawca powinien bez ograniczeń:

 1. Pozwolenia środowiskowe: Uzyskać i utrzymać wszelkie aktualnie obowiązujące pozwolenia środowiskowe i rejestracje oraz działać zgodnie z wymaganiami operacyjnymi i sprawozdawczymi tych pozwoleń.
 2. Materiały niebezpieczne: Identyfikować i odpowiednio postępować z substancjami, które w przypadku uwolnienia do środowiska stanowią dla niego zagrożenie.
 3. Ograniczanie zasobów: Dokładać starań w celu zredukowania wszystkich rodzajów odpadów, łącznie z wodą i energią, przez wdrażanie odpowiednich metod oszczędzania zasobów w swoich obiektach, przez procesy konserwacji i produkcji oraz przez recykling, ponowne wykorzystywanie materiałów lub stosowanie materiałów zastępczych.

Ochrona i korzystanie z zasobów

W celu zapewnienia ochrony i odpowiedniego użytkowania zasobów firmy Optoma dostawca musi bez ograniczeń:

 1. Użytkowanie biznesowe: Używać systemu telefonicznego firmy Optoma, innych form komunikacji elektronicznej, materiałów pisanych i pozostałej własności jedynie do celów służbowych.
 2. Ochrona: Dołożyć starań, w rozsądnym zakresie, w celu zapobieżenia kradzieży, uszkodzeniu i nieprawidłowemu użyciu własności firmy Optoma lub pozorom takiego naruszenia oraz zgłaszać każdy taki przypadek firmie Optoma.
 3. Bezpieczeństwo: Zabezpieczać wszystkie programy elektroniczne, dane, komunikację i materiały pisane przed dostępem osób niepowołanych.