pl
dd/MM/yyyy

Optoma

Loading ring icon

RÓWNOŚĆ I POLITYKA RÓWNYCH SZANS

Zobowiązanie do zapewnienia równych szans

Wyznajemy zasadę równości i równych szans w miejscu pracy. Sprzeciwiamy się wszelkim przejawom niesprawiedliwego traktowania lub wynagradzania w postaci bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, nękania, prześladowania pracowników lub kandydatów ze względu na wiek, rasę, wyznanie, poglądy polityczne, światopogląd, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny, status rodzicielski, ciążę lub macierzyństwo, tożsamość płciową, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność, w każdej formie niesprawiedliwego traktowania pod każdym z powyższych względów.
Uznajemy nasze obowiązki prawne w związku z eliminacją zjawiska dyskryminacji ze względów wymienionych powyżej oraz niesprawiedliwego wynagradzania mężczyzn i kobiet za wykonanie takiej samej pracy lub pracy o podobnym charakterze lub pracy o podobnej wartości.

Praktyki zatrudnienia

Pracownik jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie zasad równości i równych szans oraz za utrzymywanie atmosfery pozbawionej uprzedzeń rasowych. Będziemy aktywnie promować równe szanse w naszej firmie w celu zapewnienia, że każdy pracownik jest traktowany w sposób uczciwy, sprawiedliwy i zgodny ze swoimi uzdolnieniami, umiejętnościami i możliwościami. Rekrutacja, selekcja, awansowanie i szkolenie pracowników będą odbywać się na podstawie obiektywnych kryteriów. Nie będzie tolerowane nękanie na tle seksualnym, rasowym ani inne jego formy. Każdy przejaw dyskryminacji będzie traktowany jako przestępstwo dyscyplinarne, bez względu na stanowisko sprawcy.

Monitoring i ustalenia dotyczące weryfikacji

W celu zapewnienia skutecznej polityki równych szans będziemy regularnie dokonywać weryfikacji naszych przepisów.

Skargi i procedury dyscyplinarne

Zapewnimy, że każdy pracownik, który uważa, że jest traktowany niesprawiedliwie lub że jest celem bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji lub nękania, będzie mógł zgłosić tę sprawę poprzez odpowiednią procedurę składania skarg oraz że dołoży się wszelkich starań, aby zapewnić satysfakcjonujące rozwiązanie problemu. Każdy pracownik zgłaszający przejawy dyskryminacji lub nękania będzie chroniony przed wszelkimi formami prześladowania.

Szkolenie

Wszyscy pracownicy i kandydaci otrzymają jednakowe możliwości szkolenia, rozwoju i awansu w zależności od swoich zasług i uzdolnień.

Rehabilitacja przestępców

Ze względu na Ustawę o rehabilitacji przestępców z 1974 r. nie będziemy dyskryminować osób, które otrzymały w przeszłości wyrok skazujący.

Równe płace

Mężczyznom i kobietom przysługują równe płace bez względu na płeć. Prawo to ustanowiono w Traktatach rzymskich i obowiązuje w prawie Zjednoczonego Królestwa.

W celu zapewnienia, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za wykonanie takiej samej pracy lub pracy o podobnym charakterze lub pracy o podobnej wartości, zostaną podjęte wszelkie kroki w rozsądnym zakresie.

Nękanie w miejscu pracy

Nękanie to nieproszone i niepożądane zachowanie w miejscu pracy, które wpływa negatywnie na godność ofiary. W przypadku, gdy tego rodzaju zachowanie jest spowodowane tożsamością seksualną, orientacją seksualną, stanem cywilnym, rasą, kolorem skóry, pochodzeniem narodowym lub etnicznym, obywatelstwem, wiekiem lub niepełnosprawnością, jest ono równoznaczne z naruszeniem zasady równych szans w miejscu pracy.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że żaden przypadek nękania lub prześladowania w miejscu pracy nie zostanie przeoczony lub zaniedbany, niezależnie od powodów takiego zachowania. Tego rodzaju zachowania mogą przybrać formy tak ekstremalne jak przemoc lub znęcanie się, ale również pozornie niewinne, jak psikusy lub wyśmiewanie współpracowników lub podwładnych.

Zachowanie staje się nękaniem, jeżeli nie ustaje po tym, jak jego ofiara jasno oświadczy, że jest ono wobec niego/niej krzywdzące. Pojedynczy przejaw krzywdzącego zachowania może być uznany za nękanie w przypadku, gdy jest ono poważnej natury oraz gdy w oczywisty sposób jest krzywdzące dla ofiary.

Każdy przejaw nękania stanowi potencjalną sprawę dyscyplinarną.

Nękanie w miejscu pracy ze strony osób trzecich

Nękanie ze strony osób trzecich lub dotyczące osób trzecich następuje, gdy pracownik jest nękany przez osobę niebędącą pracownikiem firmy lub gdy pracownik nęka klienta firmy.

Jeżeli pracownik jest nękany przez osobę napotkaną podczas wykonywania obowiązków służbowych, bardzo istotne jest niezwłoczne zgłoszenie tego zachowania przełożonemu, ponieważ możemy przeciwdziałać takim sytuacjom jedynie w przypadku, gdy zostaniemy o nich poinformowani. Podejmiemy wszelkie kroki w rozsądnym zakresie, aby zapobiec takim zachowaniom.

Molestowanie seksualne w miejscu pracy

Molestowanie seksualne jest szczególną formą nękania. Jest to zachowanie w miejscu pracy, skierowane do pracownika przez innego pracownika lub przez grupę pracowników, o podłożu seksualnym lub spowodowane płcią ofiary, które jest przez ofiarę postrzegane jako niepożądane i krzywdzące.

Poniżej wymieniono przykładowe zachowania, które mogą być uznane za molestowanie seksualne:

  1. niepożądany kontakt fizyczny, zachowania zastraszające lub stanowiące nadużycie fizyczne i werbalne. Molestowanie może przybrać też formy niewerbalne, na przykład wpatrywanie się lub gesty;
  2. sugerowanie, że usługi seksualne mogą przyspieszyć karierę ofiary lub że ich odmowa może ją utrudnić;
  3. oferty seksualne, propozycje, sugestie lub zmuszanie do czynności seksualnych w miejscu pracy lub poza nim;
  4. krzywdzące lub poniżające komentarze dotyczące płci lub prezentowanie treści erotycznych w miejscu pracy.

Molestowanie seksualne stanowi zaprzeczenie polityki równych szans w miejscu pracy i przyczynia się do krzywdzenia i poniżenia ofiary nękania.

Dyskryminacja na tle rasowym

Nękanie na tle rasowym jest szczególną formą nękania. Jest to zachowanie w miejscu pracy, skierowane do pracownika przez innego pracownika lub przez grupę pracowników, o podłożu rasowym lub spowodowane rasą, kolorem skóry lub pochodzeniem ofiary, które jest przez ofiarę postrzegane jako niepożądane i krzywdzące.

Poniżej wymieniono przykładowe zachowania, które mogą być uznane za nękanie na tle rasowym:

  1. Żarty odnoszące się do rasy.
  2. Używanie obraźliwych przezwisk.
  3. Odnoszenie się do danej osoby przy użyciu obraźliwych, rasistowskich określeń.
  4. Słowne lub fizyczne znęcanie się z powodu rasy lub koloru skóry danej osoby.
  5. Poniżające zachowanie spowodowane rasą ofiary.
  6. Odebranie szans danej osobie z powodu jej rasy.

Polityka ta ma zastosowanie do działań werbalnych i fizycznych oraz do wszelkich pozostałych form komunikacji, w tym środków komunikacji elektronicznej, takich jak wiadomości tekstowe, e-maile, faksy, a także do pisemnych form komunikacji.

Zgłaszanie przypadków dyskryminacji/nękania

Pracownik, który uważa, że padł ofiarą dyskryminacji/nękania powinien złożyć oficjalną skargę. W zależności od wagi złożonej skargi jej domniemany sprawca może zostać zawieszony na czas rozpatrywania sprawy.

Nadrzędnym celem jest rozwiązanie sprawy w sposób delikatny, bezstronny, efektywny i szybki.

Żaden pracownik nie będzie prześladowany z powodu złożenia lub poparcia skargi (nawet w przypadku, gdy skarga nie zostanie podtrzymana), jeżeli skarga została złożona w dobrej wierze.

Dyskryminacja ze względu na wiek

Dyskryminowanie lub nękanie ze względu na wiek jest zabronione w obszarze rekrutacji, promocji i szkoleń. Rozróżnia się bezpośrednią i pośrednią dyskryminację ze względu na wiek.

Dyskryminacja przejawiająca się jako interwencja w proces rekrutacji, mająca na celu wyznaczenie, kto z kandydatów otrzyma ofertę pracy, określenie warunków zatrudnienia takiej osoby, odmowa przyznania oferty pracy lub celowe niezaoferowanie pracy stanowi działanie bezprawne ze strony pracodawcy.

Podobnie dyskryminacja pracownika w zakresie zatrudnienia, szans awansu, przeniesienia, szkolenia lub otrzymania innego świadczenia przez odmowę lub celowe nieprzyznanie pracownikowi takiej szansy, lub przez umniejszanie zasług, lub inne krzywdzące działanie wobec pracownika również jest działaniem bezprawnym ze strony pracodawcy.

Istnieją okoliczności, gdy niektóre z przepisów nie mają zastosowania w związku z istotnym wymogiem zawodowym danego stanowiska.