pl
EMEA
dd/MM/yyyy
Loading ring icon
Loading icon
Please wait...

Ograniczona gwarancja Optoma


**Produkty Optoma **

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie gwarancyjne producenta (gwarancja ograniczona) dla Produktów sprzedawanych na terenie Europy, Turcji, Środkowym Wschodzie oraz w Afryce.

Przed użyciem Produktów Optoma, należy uważnie zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznego używania Produktów Optoma, które to zalecenia są częścią instrukcji użytkownika. Użycie Produktów Optoma niezgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznego używania Produktów może doprowadzić do powstania uszkodzeń Produktów Optoma, które nie będą objęte niniejszą ograniczoną gwarancją oraz może prowadzić do uszkodzenia ciała lub ciężkiej kontuzji.

Uszkodzenie Produktu

Jeżeli Produkt Optoma zostanie uszkodzony w wyniku występowania wady fabrycznej, a uszkodzenie to powstanie w ciągu 14 dni od daty zakupu, prosimy o niezwłoczne zwrócenie  uszkodzonego produktu do miejsca jego zakupu, gdzie zostanie on wymieniony na nowy produkt. Powyższe stanowi państwa uprawnienie jako konsumenta. Nabywca zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie nieużywanym, bez żadnych uszkodzeń lub śladów używania wraz z opakowaniem oraz wszystkimi dołączonymi akcesoriami. W przypadku wyboru naprawy gwarancyjnej, zastosowanie znajdzie procedura wykonania naprawy gwarancyjnej wskazana poniżej.

Gwarancja

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie wyłącza stosowania uprawień przyznanych użytkownikowi na podstawie obowiązujących w danym kraju przepisów bezwzględnych dotyczących sprzedaży na rzecz konsumentów.

Optoma Europe LTD oraz podmioty powiązane (zwane dalej łącznie “Optoma”) wydają  niniejszą Ograniczoną Gwarancję wraz z zakupionymi przez Państwa produktami (oświadczenie gwarancyjne). Optoma gwarantuje, że podczas Okresu Gwarancji Optoma lub jej autoryzowany serwis w rozsądnym czasie bezpłatnie usunie wady jakościowe, materiałowe lub projektowe, poprzez naprawę lub jeżeli według uznania Optoma będzie to konieczne poprzez wymianę Produktu zgodnie z warunkami tej Ograniczonej Gwarancji (z zastrzeżeniem odmiennych wymagań bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa).

Niniejsza Ograniczona Gwarancja obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym dokonano zakupu Produktów z zastrzeżeniem, że Optoma sprzedała dany Produkt z zamiarem jego sprzedaży w tym kraju oraz znajduje zastosowanie wyłącznie do Produktów dystrybuowanych przez Optoma oraz jej autoryzowanych przedstawicieli.

Produkt musi być używany zgodnie z instrukcją używania Produktu. Ograniczenia gwarancji mogą wynikać z elementów Produktów specyficznych dla danego kraju.

Okres Gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu Produktu przez użytkownika końcowego. Nabywca musi posiadać oryginalny dowód zakupu lub fakturę potwierdzającą datę zakupu. W przypadku gdy nabywca nie przedstawi dowodu zakupu lub faktury albo gdy na dowodzie zakupu nie ma daty zakupu, okres gwarancji będzie obliczony zgodnie z wewnętrznymi procedurami Optoma.

Produkt może być złożony z kilku różnych elementów i te różne elementy mogą być objęte różnymi okresami gwarancji (dalej: “Okres Gwarancji”). Wyróżnia się następujące Okresy Gwarancji:

 1. Minimalny 12 miesięczny okres gwarancji dla Produktu. Okres gwarancji dla Produktów może być dłuższy w zależności od warunków lokalnych oraz modelu. Sprawdź lokalną stronę internetową Optoma celem uzyskania szczegółowych informacji.
 2. Dla wykorzystywanych wysokociśnieniowych lamp wyładowczych (dalej: “Lampa”) zainstalowanych w Produkcie w dniu jego sprzedaży, obowiązują następujące okresy gwarancji wskazane w tabeli poniżej:
Projektor sprzedany z następującym okresem gwarancji **Gwarancja na lampę zainstalowaną w projektorze w chwili sprzedaży projektora **
Jeden (1) rok 1 rok (12) miesięcy lub tysiąc (1000) godzin użytkowania w zależności od tego które wystąpi wcześniej
Dwa (2) lata 1 rok (12) miesięcy lub tysiąc (1000) godzin użytkowania w zależności od tego które wystąpi wcześniej
Trzy (3) lata 1 rok  (12) miesięcy lub tysiąc (1000) godzin użytkowania w zależności od tego które wystąpi wcześniej
 1. W ramach Produktów mogą występować różnice w zakresie modeli i krajów a warunki gwarancji mogą być inne niż wskazane powyżej. Sprawdź lokalną stronę internetową Optoma celem uzyskania szczegółowych informacji.
 2. Trzy (3) miesiące lub pięćset (500) godzin, w zależności do tego które wystąpi wcześniej, na lampę zapasową dostarczoną oddzielnie i nie zainstalowaną w projektorze w chwili sprzedaży.
 3. Dwa (2) lata lub dziesięć tysięcy (10,000) godzin użytkowania, w zależności od tego które wystąpi wcześniej, dla Produktów zawierających półprzewodnikowe moduły oświetleniowe (LED, laser lub połączenie tych dwóch) za wyjątkiem następujących modeli: HD91, HD90, HD91+ dla których okres gwarancji wynosi 5 (pięć) lat lub dziesięć tysięcy godzin użytkowania w zależności od tego które wystąpi wcześniej, dla źródła światła oraz 3 (trzy) lata dla pozostałych części Produktu.
 4. Dziewięćdziesiąt (90) dni dla akcesoriów (zarówno dołączonych do Produktu jak i sprzedawanych oddzielnie)
 5. Dziewięćdziesiąt (90) dni na materiały eksploatacyjne, urządzenia do zdalnego sterowania Produktem oraz akcesoria takie jak baterie, zasilacze, kable, etui, i
 6. Dziewięćdziesiąt (90) dni na nośniki na których dostarczane jest oprogramowanie w szczególności CD ROM, karty pamięci.
 7. Jeden (1) rok na okulary 3D.
 8. Minimum dwanaście (12) miesięcy dla obiektywu Projektora lub soczewek adaptacyjnych. Powyższy okres gwarancji może być różny w zależności od modelu oraz kraju z uwagi na warunki lokalne oraz wariant danego modelu. Sprawdź lokalną stronę internetową Optoma celem uzyskania szczegółowych informacji.
 9. Minimum dwanaście (12) miesięcy dla zautomatyzowanych obiektywów anamorficznych lub wyposażenia filtrów 3D. Powyższy okres gwarancji może być różny w zależności od modelu oraz kraju z uwagi na warunki lokalne oraz wariant danego modelu. Sprawdź lokalną stronę Optoma celem uzyskania szczegółowych informacji.

Okres Gwarancji nie ulega przedłużeniu, odnowieniu lub jakiejkolwiek innej zmianie w przypadku:

 1. Dalszej odsprzedaży, lub
 2. Dokonania naprawy Produktu przez autoryzowany serwis Optoma, lub
 3. Wymiany Produktu przez autoryzowany serwis Optoma.

Jak uzyskać realizację naprawy gwarancyjnej.

Usługi gwarancyjne wymagają powiadomienia Optoma lub autoryzowanego serwisu Optoma o domniemanych wadach nie później niż w ciągu jednego (1) miesiąca od ich wykrycia, ale nie później niż przed upływem Okresu Gwarancji.

W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu niniejszej Ograniczonej Gwarancji konieczne będzie zapewnienie:

1/ Produktu (lub jego uszkodzonej części), oraz

2/ oryginału dowodu zakupu, który w wyraźny sposób wskazuje nazwę oraz adres sprzedającego, datę oraz miejsce zakupu, typ produktu oraz numer seryjny w przypadku gdy produkt go posiada.

W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego przez Optoma za zasadne, Optoma nada takiemu zgłoszeniu unikalny numer (RMA) oraz zapewni formularz RMA. Konieczne będzie dostarczanie prawidłowo wypełnionego formularza RMA do autoryzowanego centrum serwisowego Optoma. Autoryzowane Centra Serwisowe Optoma zostały wskazane w zakładce wsparcie (support) na stronie internetowej http://www.optoma.eu.

Konieczne także będzie przesłanie uszkodzonego Produktu(ów) do Optoma w oryginalnym lub analogicznym opakowaniu, pokrycie z góry opłat związanych z przesyłką oraz ubezpieczenie przesyłki, chyba że nadawca akceptuje ryzyko uszkodzenia lub utraty produktu podczas przesyłki.

Optoma odeśle naprawiony Produkt przy czym w takim wypadku Optoma poniesie koszty przesyłki. Wszystkie części wymontowane z naprawionego Produktu stają się z chwilą ich wymontowania własnością Optoma. W wykonaniu napraw gwarancyjnych oraz montażu produktów zamiennych Optoma używa nowych, regenerowanych lub analogicznych części zamiennych

Co nie jest objęte gwarancją?

 1. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje instrukcji użytkownika, a także oprogramowania stron trzecich, ustawień, zawartości lub danych niezależnie od tego czy dostarczonych wraz z produktem czy pobranych,  zainstalowanych lub dostarczone podczas instalacji, montażu, dostawy lub w jakikolwiek innych sposób dostarczonych lub udostępnionych. Optoma nie gwarantuje jakiejkolwiek przydatności czy użyteczności oprogramowania, nie gwarantuje tego, że oprogramowanie będzie współpracować w połączeniu z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub sprzętem stron trzecich, jak również tego, że działanie oprogramowania będzie ciągłe lub wolne od wad lub że jakiekolwiek wady oprogramowania nadają się do usunięcia lub zostaną usunięte.
 2. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje a) normalnego zużycia (włączając w to w szczególności normalne zużycie soczewek projektora, baterii oraz futerałów transportowych) b) uszkodzeń wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z Produktem (włączając w to w szczególności uszkodzenia spowodowane przez ostre przedmioty, przez upuszczenie, naciśnięcie lub wygięcie), lub c) uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe używanie Produktu, w szczególności używanie sprzeczne z instrukcją zapewnioną przez Optoma, d) uszkodzeń powstałych na skutek innych działań, które są poza kontrolą Optoma.
 3. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub domniemanych uszkodzeń spowodowanych przez to, że Produkt był połączony lub używany w połączeniu z innymi produktami, akcesoriami lub programami, które nie zostały wytworzone lub dostarczone przez  Opotma lub był używany w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 4. Niniejsza Ograniczona Gwarancja zostaje wyłączona w przypadku otwarcia, modyfikacji lub naprawy przez kogokolwiek innego niż autoryzowane centrum serwisowe, lub wykonania jego naprawy z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych lub w przypadku gdy numer seryjny Produktu lub kod identyfikacyjny danego akcesoria został usunięty, wymazany, uszkodzony, zamazany lub w inny wskazany przez Optoma sposób został uczyniony nieczytelnym.
 5. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy Produkt jest lub był narażony na działanie wilgoci, zawilgocenie lub gdy był narażony na działanie ekstremalnych warunków temperaturowych lub pogodowych lub w przypadku nagłej zmiany tych warunków, lub gdy był narażony na działanie korozji, utlenienie, rozlanie płynów lub żywności lub wpływ innych produktów chemicznych.
 6. Dla Produktów projekcyjnych, niniejsza Ograniczona Gwarancja nie znajduje zastosowania w  przypadku gdy martwe piksele mieszczą się w specyfikacji: martwe piksele są nierozerwalnie związane z projektorami oraz ekranami płaskimi, wszystkie produkty z takimi wadami są zgodne ze specyfikacją Optoma.
 7. Większość Produktów jest przeznaczona do normalnego zastosowania domowego lub biurowego. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadku gdy Produkt jest intensywnie używany. Normalne używanie Produktu obejmuje używanie Produktu nie więcej niż 6 godzin w ciągu 24 godzinnego okresu. Za wyjątkiem gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności, używanie dłuższe niż 6 godzin w ciągu 24 godzinnego okresu powoduje wyłączenie niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jednakże niektóre Produkty projekcyjne, wyspecyfikowane na stronie internetowej Optoma są objęte gwarancją „24/7”. Taka gwarancja obejmuje ciągłe używanie. Zwracamy jednak uwagę, że celem przedłużenia żywotności Lampy należy wyłączać projektor na 30 minut co każde 24 godziny. Ograniczona Gwarancja dla okularów 3D oparta jest na założeniu ich domowego używania nie dłużej niż 2 godziny dziennie. Okulary wymagają ładowania co każde 2 tygodnie.
 8. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy Produkt jest używany w zanieczyszczonym lub zakurzonym środowisku lub w przypadku, gdy Produkt nie podlega lub nie podlegał regularnym czynnościom konserwacyjnym polegającym na usuwaniu zanieczyszczeń z powietrza.
 9. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy Produkt został wyłączony w nieprawidłowy sposób.
 10. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli uszkodzenia powstawały na skutek niedbalstwa  lub na skutek niewłaściwego wykonania przez nabywcę, jego klienta lub użytkowania końcowego czynności konserwacyjnych lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.
 11. Instalacja modułu lampowego innego niż Optoma w projektorze Optoma, może powodować utratę uprawnień z tytułu gwarancji. Naprawy wynikające z uszkodzenia będącego następstwem używania zamienników nie są objęte niniejszą gwarancją Optoma.
 12. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek artykułów z poniższych kategorii: urządzenia zewnętrzne (za wyjątkiem urządzeń wyłącznie dedykowanych); akcesoriów lub części dodanych do Produktów Optoma lub systemu po ich wydaniu przez Optoma, akcesoriów lub części które nie zostały zainstalowane w fabryce Optoma lub Oprogramowania Optoma lub urządzeń peryferyjnych.
 13. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane przez system zasilania, do którego był lub został podłączony Produkt.
 14. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obowiązuje w przypadku Produktów projekcyjnych, które zostały zamontowane przy suficie w nieprawidłowy sposób (np. montaż z wykorzystaniem nieprawidłowych śrub).

**Pozostałe ważne informacje **

Proszę pamiętać o wykonaniu kopi zapasowej wszystkich istotnych treści oraz danych przechowywanych w ramach Produktów dlatego że zawartość oraz dane mogą zostać utracone podczas naprawy czy wymiany Produktu. Optoma w sposób zgodny z treścią postanowień zawartych w rozdziale “ograniczenie odpowiedzialności Optoma” poniżej, nie będzie ponosić odpowiedzialności zarówno wyraźnej jak i dorozumianej za jakiekolwiek szkody czy straty niezależnie od tego czy wynikają one z utraty, uszkodzenia lub naruszenia zawartości lub danych podczas naprawy lub wymiany Produktu.

Wszystkie części Produktu lub pozostałego sprzętu które zostały wymienione przez Optoma stają się własnością Optoma. W przypadku gdy Produkt nie będzie objęty warunkami niniejszej Ograniczonej Gwarancji Optoma oraz jej autoryzowany serwis zastrzegają sobie prawo do naliczenia opłaty za wykonane czynności.

Optoma nie będzie świadczyć usług gwarancyjnych po zakończeniu okresu gwarancji. Jednakże, Produkt wymagający naprawy może zostać naprawiony przez autoryzowane centrum serwisowe Optoma. W takim wypadku wykonana naprawa będzie odpłatna.

Prawa Ustawowe – Optoma nie udziela żadnej gwarancji, rękojmi lub innej, za wyjątkiem tej określonej powyżej oraz niniejsza Gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancji w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku braku innych mających zastosowanie przepisów, niniejsza Gwarancja będzie wyłącznym uprawnieniem klienta końcowego oraz jego wyłącznym roszczeniem w stosunku do Optoma. Optoma w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe szkody będące następstwem niedbalstwa, niewykonania umowy lub innego analogicznego naruszenia.

Niniejsza gwarancja nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących użytkowników końcowych lub praw wynikających z innych umów zawartych przez użytkowników końcowych z Optoma lub/i jakimkolwiek innym sprzedawcą.

Ograniczenie Odpowiedzialności –odpowiedzialność Optoma, zarówno kontraktowa, wynikająca z czynu niedozwolonego, czy na podstawie gwarancji, będąca wynikiem niedbalstwa lub innego analogicznego naruszenia jest ograniczona do zwrotu wartości ceny zakupu zapłaconej przez nabywcę oraz w żadnym wypadku Optoma nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, utracone korzyści, utracone przychody lub utracone oszczędności. Cena produktu jest górną granicą odpowiedzialności przy ustalaniu odpowiedzialności Optoma.

Przeniesienie Gwarancji – w przypadku sprzedaży Produktu przez pierwotnego właściciela, gwarancja przechodzi na nabywcę z zastrzeżeniem przekazania nabywcy oryginału dowodu zakupu. Powyższe jest niezbędne celem wykazania, że Produkt znajduje się w okresie gwarancji.

Kompatybilne modele

ALR101
ALR101
ALR120
ALR120
AZ832-HN
AZ832-HN
BX-CTA01
BX-CTA01
BX-CTA03
BX-CTA03
BX-CTA06
BX-CTA06
BX-CTA13
BX-CTA13
BX-CTA15
BX-CTA15
BX-CTA16
BX-CTA16
BX-CTA17
BX-CTA17
BX-CTA18
BX-CTA18
BX-CTA19
BX-CTA19
BX-CTA20
BX-CTA20
BX-CTA21
BX-CTA21
BX-CTA22
BX-CTA22
BX-CTA23
BX-CTA23
BX-CTADOME
BX-CTADOME
Carry bag L
Carry bag L
Carry bag M
Carry bag M
DC450
DC450
DC552
DC552
DC556
DC556
DE-9106EGA
DE-9106EGA
DH351
DH351
DP-9046MWL
DP-9046MWL
DP-9080MWL
DP-9080MWL
DP-9092MWL
DP-9092MWL
DS-3120PMG+
DS-3120PMG+
DS320
DS320
DS322e
DS322e
DS-9092PWC
DS-9092PWC
DS-9106MGA
DS-9106MGA
DW322
DW322
DX322
DX322
EH320USTi
EH320USTi
EH330UST
EH330UST
EH339
EH339
EH340UST
EH340UST
EH401
EH401
H117ST
H117ST
H185X
H185X
H190X
H190X
HD145X
HD145X
HD146X
HD146X
HD28e
HD28e
HD29He
HD29He
HD29i
HD29i
HD30LV
HD30LV
HD31UST
HD31UST
HD35UST
HD35UST
IFPD WiFi module EP-AC1602
IFPD WiFi module EP-AC1602
ML1050ST+
ML1050ST+
ML750e
ML750e
OCM815B
OCM815B
OCM815W
OCM815W
OWM3000
OWM3000
OWM3000ST
OWM3000ST
QuickCast charging cradle
QuickCast charging cradle
QuickCast starter kit
QuickCast starter kit
QuickCast Transmitter
QuickCast Transmitter
S336
S336
S371
S371
S381
S381
S400LVe
S400LVe
SFFPRO2
SFFPRO2
ST01 Trolley
ST01 Trolley
UHD35x
UHD35x
UHD38x
UHD38x
UHDCast Pro
UHDCast Pro
UHZ45
UHZ45
UHZ50
UHZ50
UHZ65LV
UHZ65LV
UHZ66
UHZ66
W309ST
W309ST
W319ST
W319ST
W319USTire
W319USTire
W320USTi
W320USTi
W330UST
W330UST
W340UST
W340UST
W371
W371
W381
W381
W400+
W400+
W400LVe
W400LVe
WUSB
WUSB
X309ST
X309ST
X340UST
X340UST
X371
X371
X381
X381
X400LVe
X400LVe
ZH406STx
ZH406STx
ZH461
ZH461
ZH507
ZH507
ZH507+
ZH507+
ZH606e
ZH606e
ZK400
ZK400
ZK507-W
ZK507-W
ZU1100
ZU1100
ZU1300
ZU1300
ZU500USTe
ZU500USTe
ZU506Te
ZU506Te
ZU606Te
ZU606Te
ZU606TSTe
ZU606TSTe
ZU860
ZU860
Zweryfikowany właściciel
EMEA standard warranty
pl
/ContentStorage/Media/82b48d0a-4560-4ef5-8d5b-7ff06a3e6022_thumb.jpg
Accessory
Warranty

Przeglądane ostatnio